Hizmetlerimiz

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufların yatırıma yönlendirilmesi ile

• Katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojiler kullanılarak bölgeler arasındaki dengesizlikleri gidermek,
• İstihdam yaratmak,
• Uluslararası rekabet gücü sağlamak için,

Yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen bir belgedir.
Bu belge ile doğrudan nakit destek yerine Gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi yatırım teşvik
araçları ile desteklenir.

Yatırım Teşvik Belgesini

Kimler Alabilir?

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

Yatırım Teşvik Belgesinin

Amacı Nedir?

  • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,

  • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,

  • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,

  • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,

  • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,

  • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Yatırım Teşvik Belgesi Çıkarmak İçin

En Az Ne Kadar Yatırım Yapılmalıdır?

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;
• I. ve II. Bölgelerde 3 milyon TL,
• III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 1 Milyon • 500 bin TL’dir.

• Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı
50 milyon TL’dir.

• Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir.

Yatırım Teşvik Belgesinin

Çeşitleri Nelerdir?

Bölgesel Teşvik

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.

Öncelikli Yatırım Konuları

Belirli yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

Stratejik Yatırımlar

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir.

Genel Teşvik

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır.

Index Yatırım Teşvik olarak;

Bilgi paylaşımını ülkenin gelişimi açısından önemli bulduğumuzu, genç dinamik gelecek kuşaklarımıza
milli gelir seviyesi yükselmiş bütçe açığı azalmış dışa bağımlılıktan kurtulmuş, Güçlü ve büyük bir Türkiye özlemlediğimizi sadece olaya Ticari olarak yaklaşmayıp çocuklarımızın yarınları için vizyon koymayı hedeflemektedir.

Sorularınıza cevap bulmak, yolunuzda bir rehber olmamız için bize ulaşabilirsiniz…